Модел

Съвременното образование в British International School Classic признава равнопоставеността на емоционалната, интелектуална и поведенческа страна в личността на младия човек и обръща внимание върху афективните елементи в процеса на преподаване - чувства, ценности, интереси, убеждения, житейски преживявания и други.

Цялото обучение се изгражда върху съвременната концепция за интегралната личност, чието себепреживяване отговаря на формулата: интелект-емоция. Развива се както академичната интелигентност (лингвистични, математически и логически способности), така и емоционалните умения - познаване на собствените емоции и разпознаване на чуждите, управлението и трансформирането им, самомотивиране, управление на връэките с другите. Обучението развива не само разума, логиката и емпиричното разбиране на нещата, но и интуитивните, естетически и творчески форми на интелекта.

То е насочено към партньорство, като се използват  проблемно-ориентирани и активни методи на работа: визуализиране, изследване, дискусия, мозъчна атака, решаване на проблеми, ролеви и ситуационни игри. В British International School Classic са факт толерантността и сътрудничеството, ефективните комуникации и конструктивните решения на проблеми и конфликти, осигурено е приемане и подкрепа, намален е страхът от неуспех и е постигната емоционална включеност на младите хора в ученето.

Училищната учебна програма следва българския стандарт за степен на образование,общообразователния минимум и учебния план и британския национален учебен план. Изучават се езици, математика, наука, дизайн и технологии, ИКТ, история, география, изкуство и дизайн, музика, физическо възпитание, гражданско, лично, социално и здравно образование.

Степени на образование покривани в British International School Classic

          Британска система

      Възраст 

                         Българска система

Grade 1

Primary school

5-6 год.

 

 Начален етап

 

Подготвителен клаc

Grade 2 

6-7 год.

1.клас

Grade 3 

7-8 год.

2.клас

Grade 4 

8-9 год.

3.клас

Grade 5 

9-10 год.

4.клас 

Grade 6 

10-11 год.

 Прогимназиален етап

5.клас

Grade 7 

Secondary school

11-12 год.

6.клас

Grade 8 

12-13 год.

7.клас

Grade 9 

13-14 год.

8.клас

Grade 10 

14-15 год.

 

 Гимназиален етап

 

9.клас

Grade 11 

15-16 год.

10.клас

Grade 12 

Advanced Levels

16-17 год.

11.клас

Grade 13 

17-18 год.

12.клас

 
Общото задължително образование според британския стандарт продължава 11 години. Разделено е на четири ключови степени, наречени “Key Stages”. Първата степен е до 7-годишна възраст, втората от 7 до 11-годишна възраст, третата от 11 до 14 години и четвъртата обхваща възрастовата група от 14 до 16 години.

Начално ниво
Задължителното образование започва с начално училище. Началното училище обхваща първите две ключови степени (Key Stage 1 & Key Stage 2) и продължава до 11-годишна възраст.  Децата трябва да започнат задължителното си образование като навършат 5-годишна възраст.

Средно ниво
Средното образование е разделено на две ключови степени (Key Stage 3 & Key Stage 4), като в четвъртата степен броят на задължително изучаваните предмети е съкратен, като учениците имат правото да изберат kakво да учат. Учениците получават подготовка по изискванията за получаване на Общо свидетелство за средно образование (General Certificate of Secondary Education - GCSE) в края на четвъртата степен (16 години). Учениците полагат GCSE-изпити по различни учебни дисциплини, като могат да избират до десет учебни предмета. Няма ограничение какъв брой GCSE-изпити да се положат. През година 9 (на възраст 13-14), се избират кои предмети да се учат в ключов етап 4 (година 10 и 11, на възраст 14-16). Задължителните дисциплини на ниво IGCSE са  aнглийски език, математика и наука. Избираемите предмети са изкуства (включително изкуство и дизайн, музика, танц, драма и медийни изкуства, дизайн и технология), хуманитарни науки (история и география), съвременни чужди езици (испански, немски, италиански).

Ниво след задължителното образование
Изпитите за Общото Свидетелство за образование - напреднало А-ниво (General Certificate of Education Advanced-level, GCE A-levels) се полагат по различните предмети поотделно и подготовката за тях може да е във всякакви комбинации от учебни предмети. Това е главният път към висшето образование. 

 Обучение

  • Предпоставките за развитие на една нова образователна парадигма са в разбиране на необходимостта от различно обучение и възпитание в различно училище. Основната цел вече е отглеждане на младия човек като автор на иновативни идеи. Духовното, интелектуално и физическо развитие в BIS Classic цели максимално развитие на потенциала на всяко дете с възможност за пълноценна социална реализация. Необходимото за тази цел партньорство в процеса на творческото мислене, подкрепа в самостоятелното откриването на знанията и изграждане на собствен подход към приложимостта им в различни ситуации е осигурено с нова методика. Тя деликатно развива заложбите на всяко дете и осигурява възможност за съхраняване на индивидуалността. Изградената система за стимулиране на постиженията на всеки, пряко е свързана с дълбока и трайна мотивация, амбиция и успеваемост.