Учебно време


Организацията на учебния ден в BIS Classic е от 8.00 до 16.30 часа за начален и прогимназиален етап и от 8.00 до 14.30 часа за гимназиален етап.

Седмичното разписание се съставя така, че предмети като математика, езици, природни и обществени науки се провеждат преди обяд, а предметите изобразително изкуство, дизайн и технологии, информационни и комуникационни технологии, музика, физическо възпитание и спорт, гражданско образование  след обяд.

За учениците от 1. до 7. клас са въведени часове за самостоятелна подготовка, които се провеждат след основния час. Учениците от 8. до 12. клас след 14.30 часа посещават индивидуални консултации, съобразно личен план за напредък на ученика.


Обучение

  • Предпоставките за развитие на една нова образователна парадигма са в разбиране на необходимостта от различно обучение и възпитание в различно училище. Основната цел вече е отглеждане на младия човек като автор на иновативни идеи. Духовното, интелектуално и физическо развитие в BIS Classic цели максимално развитие на потенциала на всяко дете с възможност за пълноценна социална реализация. Необходимото за тази цел партньорство в процеса на творческото мислене, подкрепа в самостоятелното откриването на знанията и изграждане на собствен подход към приложимостта им в различни ситуации е осигурено с нова методика. Тя деликатно развива заложбите на всяко дете и осигурява възможност за съхраняване на индивидуалността. Изградената система за стимулиране на постиженията на всеки, пряко е свързана с дълбока и трайна мотивация, амбиция и успеваемост.