Дипломи

Документите в системата на българското образование, които училището издава са удостоверение за всеки завършен клас, свидетелство за завършена основна степен на образование, диплома за завършено средно образование.Образованието по British National Curriculum осигурява Международна обща диплома за средно образование след десети клас при успешно издържани изпити Internarional GCSE (International General Certificate of Secondary Education).През последните две учебни години учениците се подготвят за изпитите General Certificate of Education Advanced Level, условие за прием във всички университети в чужбина.

Обучение

  • Предпоставките за развитие на една нова образователна парадигма са в разбиране на необходимостта от различно обучение и възпитание в различно училище. Основната цел вече е отглеждане на младия човек като автор на иновативни идеи. Духовното, интелектуално и физическо развитие в BIS Classic цели максимално развитие на потенциала на всяко дете с възможност за пълноценна социална реализация. Необходимото за тази цел партньорство в процеса на творческото мислене, подкрепа в самостоятелното откриването на знанията и изграждане на собствен подход към приложимостта им в различни ситуации е осигурено с нова методика. Тя деликатно развива заложбите на всяко дете и осигурява възможност за съхраняване на индивидуалността. Изградената система за стимулиране на постиженията на всеки, пряко е свързана с дълбока и трайна мотивация, амбиция и успеваемост.