Условия

Прием в подготвителен клас.
За учебна 2017/2018 година се приемат 8 деца навършили пет или шест години.

Прием в първи клас.
За учебна 2017/2018 година се приемат 12 деца навършили шест или седем години.

Прием след завършен клас в British international school Classic за учебна 2017/2018година
Необходимо условие за продължаване на обучението на ученици е да са постигнали успех през годината не по-нисък от много добър 5.00 и имат успешно положен изпит за сертификат за владеене на английски език за съответния клас. 

Прием след завършен клас (от първи до осми) в друго училище за учебна 2017/2018 година 
Нови ученици се допускат да кандидатстват при обявени свободни места, с годишен успех над много добър 5.00 и резултат от приемен изпит над 70 точки. 

Прием за International GCSE за учебна 2017/2018 година
Условие за прием в тази степен е учениците да са редовни ученици в 7 и 8 клас. Кандидатства се с успех от последния завършен клас, полагане на приемен изпит и мотивационно писмо на английски език.

Прием за GCE A-Level за учебна 2017/2018 година
Условие за прием в тази степен е учениците да са в 10 клас. Кандидатства се с успех от последния завършен клас, полагане на приемен изпит и мотивационно писмо на английски език. 

Регистрация 
Кандидатите се регистрират за изпит в училището или онлайн.

Информационни срещи
Информационните срещи с кандидатите и техните родители се провеждат с цел да се презентират особеностите на обучението по български и британски образователен стандарт, критериите за прием и графика на приемната процедура.

Приемен изпит
Приемният изпит е с продължителност 3 астрономически часа. Изпитът съдържа четири компонента - английски език, математика, науки и логика. За всеки компонент учениците разполагат с 40 минути и ползват 5 минути почивка между всеки от тях.

Записване
Записването се извършва със сключен договор за обучение и платена първа част от таксата за обучение. Размерът на таксите се определя с решение на Управителния съвет и може да бъде актуализиран в зависимост от очакваните разходи на училището.

Училището стриктно спазва приемната процедура.
Обучение

  • Предпоставките за развитие на една нова образователна парадигма са в разбиране на необходимостта от различно обучение и възпитание в различно училище. Основната цел вече е отглеждане на младия човек като автор на иновативни идеи. Духовното, интелектуално и физическо развитие в BIS Classic цели максимално развитие на потенциала на всяко дете с възможност за пълноценна социална реализация. Необходимото за тази цел партньорство в процеса на творческото мислене, подкрепа в самостоятелното откриването на знанията и изграждане на собствен подход към приложимостта им в различни ситуации е осигурено с нова методика. Тя деликатно развива заложбите на всяко дете и осигурява възможност за съхраняване на индивидуалността. Изградената система за стимулиране на постиженията на всеки, пряко е свързана с дълбока и трайна мотивация, амбиция и успеваемост.