Светът на Класик

#

Модел

Съвременното образование в British International School Classic признава равнопоставеността на емоционалната, интелектуална и поведенческа страна в личността на младия човек и обръща внимание върху афективните елементи в процеса на преподаване.

#

Факти

Училището е лицензирано със заповед N 1428/20.05.1997 г. на МОН като основно, а със заповед РД-14 -91/30.05.2000 г. възниква и профилирана гимназия "Класик".

#

Екип

За учениците от BIS Classic се грижат висококвалифицирани преподаватели от страната и чужбина. Те даряват на всяко дете внимание, доверие и обич.

#

Дипломи

Документите в системата на българското образование, които училището издава са удостоверение за всеки завършен клас, свидетелство за завършена основна степен на образование, диплома за завършено средно образование.

#

Учебно време

Организацията на учебния ден в BIS Classic е от 8.00 до 16.30 часа за начален и прогимназиален етап и от 8.00 до 14.30 часа за гимназиален етап.

#

Оценяване

Оценяването в British international school Classic се осъществява чрез 100-точкова система. Тестовете са текущи, срочни и директорски. Директорските тестове целят да създадат независимост на оценяването на работата на ученици и учители.

Обучение

  • Предпоставките за развитие на една нова образователна парадигма са в разбиране на необходимостта от различно обучение и възпитание в различно училище. Основната цел вече е отглеждане на младия човек като автор на иновативни идеи. Духовното, интелектуално и физическо развитие в BIS Classic цели максимално развитие на потенциала на всяко дете с възможност за пълноценна социална реализация. Необходимото за тази цел партньорство в процеса на творческото мислене, подкрепа в самостоятелното откриването на знанията и изграждане на собствен подход към приложимостта им в различни ситуации е осигурено с нова методика. Тя деликатно развива заложбите на всяко дете и осигурява възможност за съхраняване на индивидуалността. Изградената система за стимулиране на постиженията на всеки, пряко е свързана с дълбока и трайна мотивация, амбиция и успеваемост.