Предимства

1#

Образователен модел

Прилага се български и британски образователен стандарт. Билингвално обучение от първи клас. Учебни планове и програми приведени в съответствие с British National Curriculum.

2#

МЕТОДИКА

Прилага се авторска методика за обучение и възпитание, развиваща емоционалната и практическа интелигентност в часове за творческо мислене, емоционално възпитание, гражданско, лично, социално и здравно образование.

3#

ОБЕКТИВНО ОЦЕНЯВАНЕ

Обективна система за оценка и контрол на качеството на образованието съобразена с приетите световни стандарти и осигурена от независими институции.

4#

ОРГАНИЗАЦИЯ

Различно разпределение на учебното време, отчитащо физиологията и психологията на всяка възраст.

5#

БРОЙ УЧЕНИЦИ

Индивидуално обучение и грижа за всяко дете в паралелка от не повече от 12 ученици.

6#

ТЕХНОЛОГИИ

Въведени информационни и комуникационни технологии в обучението-електронни дъски и таблети последно поколение. Използване на интерактивни учебници, електронни тестове и учебни помагала.