Частно основно училище "Класик"

Частно основно училище "Класик"

Учебната програма следва българските стандарти и академичните нива на британския национален учебен план. Класовете са с малък брой деца - от 10 до 12. Обучението по български и английски език се провежда в 10 часа седмично за начален и прогимназиален етап. От пети клас се въвежда втори чужд език по избор от немски, испански и италиански. От първи клас се провеждат часове по ментална математика, които допълнително развиват логико-математическите умения у всяко дете. Седмичното разписание отчита най-подходящото време за отлична концентрация и улеснява запаметяването като предметите математика, езици, природни и обществени науки се провеждат преди обяд, а часовете по изобразително изкуство, дизайн и технологии, информационни и комуникационни технологии, музика, физическо възпитание и спорт, часове за равитие на емоционален, социален, морален, творчески и практически потенциал следобяд. Въведени са часове за самостоятелна подготовка, които се провеждат преди обяд след основния час и се водят от един и същ учител. Предлага се богата гама от клубна дейност по интереси в областта на изкуствата и спорта. Обучението е билингвално по всички учебни предмети.

Учебно време.

Организацията на учебния ден в BIS Classic е от 8.00 до 16.30 часа за начален и прогимназиален етап и от 8.00 до 14.30 часа за гимназиален етап.

Оценяване.

Оценяването се осъществява чрез 100-точкова система. Провежда се в седмици на прогреса, като учениците се оценяват писмено, устно с представяне на изследователски проект и се самооценяват. В края на всяка учебна година се полага изпит за владеене на английски език.

Дипломи

Документите в системата на българското образование, които училището издава, са удостоверение за всеки завършен клас и свидетелство за завършена основна степен на образование. Според британски стандарт след шести клас се полагат изпити за начален етап по английски език, математика и науки.

British International School Classic

Copyright © 2018 BIS Classic .